Türkiye’nin E??T?M MODEL? Harezmi’nin Algoritmay? matematik bilimine hediye

Türkiye’nin en
kalabal?k ?ehirlerinin ba??nda gelen ?stanbul’da Milli E?itim Müdürlü?ü ve
STEM’in sosyal bilimlerle ortakla?a gerçekle?tirdi?i Harezmi E?itim Modelini,
Milli E?itim Bakanl??? di?er illerde de uygulamak için harekete geçti.

 

?stanbul Milli E?itim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, geçen sene
yapmaya ba?lad?klar? “Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri Ö?retimi” uygulamas?yla,
Harezmi E?itim Modeli’nin bir çok il ve ilçede e?itim ö?retim verilen yakla??k elli
okulda uyguland???n? ifade etti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Yelkenci, gündemde olan yöntemlerle konunun çözülemeyece?ini
dü?ündüklerini ve bundan dolay? da her ö?renciyi kapsayan bir e?itim bak??
aç?s?yla ele ald?klar?n? aktard?.

HAREZM? E??T?M MODEL?

Harezmi’nin Algoritmay? matematik bilimine hediye etmesinden
dolay? onun ismini bu çal??maya verdiklerini dile getiren ?stanbul Milli E?itim
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, bilgi i?lemsel dü?ünce ve makinesiz bilgisayar
bilimlerinin bu model için ana maddelerden bir tanesi oldu?unu aktararak, bu dü?ünce
tarz?yla problemlerin çözüm yollar?n? bularak problemi çözece?ini aç?klad?.

Harezmi modeliyle yakla??k be? ö?retmenin ayn? anda bir
s?n?fla ilgilenmesiyle birlikte yap?lacak düzenlemeyle ö?rencilerin daha da aktif
olaca??n? bildiren Yelkenci,  Ataköy’de
bir okulda ö?renciler çevre kirlili?i konusunu belirlediler. Gezegenin yok
olmas?n? engellemek için yeni bir gezegen kurgulad?lar ve ad?n? Latince
verdiler. Yarat?lan gezegende topraks?z tar?m imkânlar?n?n prati?ini ortaya
koydular. Hocalar da olu?abilecek sorunlara kar?? ö?rencilerle birlikte nas?l
davran?laca??n? çal??t?lar.

Ömer Yelkenci sözlerin ?stanbul’da iki yüz okulda uygulamaya
geçirmek için çal??t?klar?n? ifade etti. ?stanbul’da ?ubat’?n 12’si ile 16’s?
aras?nda on üç il müdürünü ve her ilimizden 4 ö?retmen a??rlayaca??z. On üç il
içinden sadece Edirne ve Kars belli oldu.